Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Karolina Kaczmarek,

Dane do kontaktu: adres e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl, nr tel.:  91 432 87 12

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Abdrzej Kubler,

dane kontaktowe: adres e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl, nr tel.: 516 234 889

 

Dokumenty aplikacyjne do pracy złożone pomimo braku trwającego procesu rekrutacyjnego są:

1) w przypadku otrzymania oryginałów dokumentów urzędowych odsyłane do osoby, której dokumenty dotyczą  lub

2)  niszczone bez informowania osoby aplikującej.

W celu dochowania należytej staranności w zakresie obowiązku informacyjnego

dotyczącego przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w załaczeniu

zamieściliśmy informacje o polityce prywatności.

 

Szanowni Państwo!

Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita, dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizowanymi zadaniami, informuje
o prowadzonej w tym zakresie polityce ochrony danych osobowych.   

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieloną zgodą  jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita z siedzibą w:  Rokita 2 , 72-110 Przybiernów, tel.:+48 91 418 68 81, fax: +48 91 418 67 18  adres e-mail: rokita@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator).

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w  sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie wybierając numer +48 91 432 87 12.

Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących
  z przepisów szczególnych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi
  z
  zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5.  administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruk­tury, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która jej udzieliła,  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.

Odbiorcami danych osobowych, mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 1. przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;
 2. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;
 3. w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

 

Prawa osób, których dane przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem danych osobo­wych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

 

Podanie danych osobowych jest:

 1. dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;
 3. obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. 

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Dane kontaktowe:

IOD: Karolina Kaczmarek

adres e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl numer telefonu 91 432 87 12

 

zastępca IOD: Andrzej Kubler

adres e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl numer telefonu: 516 234 889