Asset Publisher Asset Publisher

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i historyków. Nie jest wykluczone prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem, że nie spowoduje ona utraty chronionych wartości.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Golczewski"

Rok utworzenia: 1993

Powierzchnia: 190 ha

Leśnictwo:

 

Zespół przyrodniczo krajobrazowy położony jest na terenie Nadleśnictwa Rokita w Województwie Zachodniopomorskim, w gminie Golczewo.

Zespół przyrodniczo krajobrazowy obejmuje obszar 190 ha lasów, torfowisk i śródleśnych wód. Drzewostany na tym terenie należą do najbardziej cennych. Znajdują się tu Wyłączone Drzewostany Nasienne dla klonu jawora, Gospodarcze Drzewostany Nasienne dla dębu, buka, oraz liczne drzewa doborowe – najcenniejsze egzemplarze drzew wpisane do ogólnopolskiego banku genów.

Przepiękne starodrzewia bukowe, jaworowe, dąbrowy, lasy zbliżone do naturalnych.

    Na terenie zespołu jest ścieżka dydaktyczna o długości ok. 400 m przebiegająca przez wyłączony drzewostan jaworowy z okazałymi egzemplarzami drzew doborowych, pomnikiem przyrody ponad 400 letnim dębem „Władychem", dystroficznym jeziorkiem i torfowiskiem, przy którym znajdują się dziuple gągołów.    

  Teren zespołu stanowi matecznik wielu zwierząt, w tym wielu gatunków rzadkich i chronionych związanych z biotopami wód i mokradeł.

Zainwentaryzowano tu wiele gatunków roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Las Samliński"

Rok utworzenia: 1993

Powierzchnia: 81,94 ha

Leśnictwo:

 

Zespół przyrodniczo krajobrazowy położony jest na terenie Nadleśnictwa Rokita w Województwie Zachodniopomorskim, oraz na obszarze gminy Golczewo. 

Zespół przyrodniczo krajobrazowy obejmuje obszar 81,94 ha lasów, torfowisk i wód. Wspaniała szata roślinna reprezentowana jest przez lasy o unikalnym składzie gatunkowym. Wzdłuż licznych źródlisk rosną lasy z udziałem buka, dębu, jesionu, wiąza, graba, jaworu , trześni, modrzewia i daglezji wśród których na uwagę zasługują potężne pomniki przyrody i przestoje ponad 200 letnie o imponujących wymiarach.

Rośnie tu wiele chronionych roślin, takich jak: wiciokrzew pomorski, bluszcz, śnieżyca wiosenna,  i inne.

Na obszarze zespołu znajduje się niedostępne torfowisko stanowiące ostoję dla  zwierząt. Najatrakcyjniejsze ssaki to drapieżniki z rodziny łasicowatych: wydra, borsuk oraz kuna leśna.
Teren jest bardzo urozmaicony krajobrazowo i obejmuje morenowe wzgórza opadające tarasami do pobliskiej rzeki Niemicy. Wzgórze poprzecinane jest malowniczymi wąwozami, z jego stoków wypływają liczne źródliska. Teren porastają sędziwe, kilkusetletnie, drzewa, w tym buk o obwodzie 640 cm i liczne dęby i buki o obwodzie ponad 500 cm i trześnia (czereśnia ptasia).
Przez teren zespołu przebiega leśna ścieżka edukacyjna.

 

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Przybiernowskie cisy"

Rok utworzenia: 1993

Powierzchnia: 76,14 ha

Leśnictwo:

Zespół przyrodniczo krajobrazowy położony jest na terenie Nadleśnictwa Rokita w Województwie Zachodniopomorskim, w gminie Przybiernów. 

Zespół przyrodniczo krajobrazowy obejmuje obszar 76,14 ha lasów, torfowisk i wód. Utworzony został na obszarze występowania odnowień naturalnych cisa pospolitego Taxus baccata. Cis występujący na  terenie zespołu jest bardzo zróżnicowany pod względem wieku i liczebności, obok pojedynczych starych egzemplarzy znajdziemy tu liczne młode pokolenie rosnące w dużym zagęszczeniu.       

 

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Mierzęciński Las"

Rok utworzenia: 2009

Powierzchnia: 273,07 ha

Leśnictwo:

 

Zespół przyrodniczo krajobrazowy położony jest na terenie Nadleśnictwa Rokita w Województwie Zachodniopomorskim, w powiecie Kamieńskim,w gminie Wolin.
            Zespół przyrodniczo krajobrazowy obejmuje obszar 273,07ha lasów, torfowisk i wód. Celem ochrony w zespole jest zachowanie fragmentu Puszczy Goleniowskiej, charakteryzujęcego się wysoką bioróżnorodnością, na którą składają się ekosystemy leśne nad Jezioem Ostrowo, bagna, malownicze jezioro Wiejkowskie oraz ekosystemy dwóch rzek Grzybienica i Wolej Strugi, zasługujących na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.

Obszar zespołu jest niezmiernie bogaty pod względem biologicznym i fitosocjologicznym, rośnie tu woskownica europejska (Myrica gale) bardzo rzadki krzew pochodzenia atlantyckiego, gatunek objęty ochroną.

Znajduje się tu ścieżka spacerowa zlokalizowana nad malowniczym brzegiem rzeki Wola Struga płynącej górskim nurtem, tworząca liczne zakola i meandry.

 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Bukowa Góra"

Rok utworzenia: 2004

Powierzchnia: 8,73 ha

Leśnictwo:

 

Zespół utworzony na powierzchni 8,73 ha obejmuje m.in. drzewostan bukowy, położony malowniczo na wzgórzu kemowym wśród pól. W roku powołania buki osiągnęły wiek 135 lat, wiele z tych drzew, ze względu na swój wiek jest dziuplastych i stanowi doskonałą ostoję dla ptactwa. Odnotowano tu takie gatunki ptaków jak; sowa uszata, gołąb siniak, dzięcioły…

 

 

 

 

 

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Dolina rzeki Wołczenicy” 

Cenne krajobrazowo obszary półnaturalnych łąk z zachowaną ekstensywną gospodarką łąkarską i pastwiskową, charakteryzujące się dużą bioróżnorodnością szczególnie awifauny. Organem sprawującym nadzór jest burmistrz Nowogardu. UCHWAŁA NR XL/359/2006 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

 

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Dolina Stawny” 

Dolina Stawny została objęta ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy Uchwałą Nr XVII/103/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. Zajmuje obszar o powierzchni 255,48 ha. Przedmiotem ochrony jest cenny krajobrazowo i przyrodniczo teren o walorach faunistycznych i florystycznych. Zespół ten składa się z rzeki Stawny i małego dopływu bez nazwy, oraz przylegających do niej lasów bagiennych, torfowiska i stawu  na torfowisku. Rzeka ma charakter leśny. Nad brzegami zachowały się fragmenty starodrzewu dębowego i bukowego, duże obszary podmokłego olsu oraz torfowisko z roślinnością charakterystyczną dla torfowiska wysokiego. Czysta, niezanieczyszczona woda płynie naturalnymi meandrami. Teren ten stanowi siedlisko dla licznych gatunków zwierząt. Zaobserwowano tu gatunki objęte ochroną gatunkową: bobry bielika. Wśród chronionych roślin spotkać można wiciokrzew pomorski oraz konwalię majową. Rzeka jest istotnym korytarzem ekologicznym dla płazów, gadów i innych zwierząt, a także miejscem ich bytowania i rozrodu