Asset Publisher Asset Publisher

Zasady sprzedaży detalicznej drewna

Nadleśnictwo Rokita prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego w każdym ze swoich leśnictw w każdą środę w godzinach 7:00-9:00, wywóz zakupionego drewna odbywa się w środy, po uprzednim podpisaniu ilości drewna wydanego przez leśniczego. Wywóz drewna w innym dniu odbywa się na podstawie wniosku kupującego do leśniczego. Wniosek musi zostać zatwierdzony przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita, bądź Zastępcę Nadleśniczego

 

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Rokita

Drewno sprzedawane w Nadleśnictwie Rokita jest drewnem okrągłym, nieokorowanym, odbieranym zgodnie z Polskimi Normami.

Dowodem zakupu drewna jest wystawiona przez leśniczego asygnata wyszczególniająca rodzaj zakupionego drewna, ilość, cenę, dane leśnictwa, leśniczego, oraz osoby kupującej  oraz paragon fiskalny.

Faktura VAT wystawiana jest przez Nadleśnictwo Rokita dla każdego, kto podczas zakupu drewna w leśnictwie poinformuje leśniczego o konieczności jej wystawienia. Faktura wystawiana jest na podstawie oryginalnego paragonu fiskalnego i wysyłana jest pocztą, bądź jej odbiór jest możliwy w siedzibie Nadleśnictwa w godzinach jego pracy (od 7:00 do 15:00).

Nie wszystkie sortymenty można nabyć w leśnictwie. W kolumnie 10 („Warunki zakupu") Cennika detalicznego Nadleśnictwa Rokita znajduje się informacja dotycząca zakupu danego sortymentu. Jeśli dana pozycja oznaczona jest jako „nadleśnictwo" – sortyment ten możliwy jest do zakupu po pozytywnym rozpatrzeniu podania o zakup przez Nadleśniczego. Podpisane podanie zawierające numer telefonu, adres kupującego, sortyment, jego ilość oraz przeznaczenie może zostać złożone osobiście, wysłane pocztą, mailem lub faksem. Przed napisaniem podania warto spytać miejscowego leśniczego, czy posiada na magazynie interesujący nas sortyment, a jeśli nie – warto spytać czy i kiedy będzie on pozyskiwany. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania i przygotowaniu dokumentów sprzedaży pracownicy działu księgowości powiadomią kupującego o możliwości dokonania zapłaty za drewno (w kasie nadleśnictwa) oraz możliwości odbioru asygnaty.

Ze względu na nierównomierne zróżnicowanie gatunków drzew na terenie nadleśnictwa, nie w każdym leśnictwie można zakupić rodzaj drewna, którym jesteśmy zainteresowani. Można jednak zadzwonić do biura nadleśnictwa, gdzie osoba zajmująca się sprzedażą drewna wskaże odpowiednie leśnictwo.

Ceny detaliczne surowca drzewnego ustalane są na każde półrocze i są jednakowe dla wszystkich leśnictw. W cenniku detalicznym podane są ceny netto i brutto dla sortymentów mierzonych w metrach sześciennych (m³) oraz metrach przestrzennych (mp) – dla sortymentów mierzonych w stosach. Ceny brutto zawierają podatek VAT (23%). Dla drewna opałowego (S4) podatek VAT wynosi 8%. 

Warunki sprzedaży detalicznej określa Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28.06.2018 r., którego treść jest ogólnodostępna na stronie Portalu Leśno-Drzewnego http://www.zilp.pl/drewno. Sprzedaż na rzecz klientów prowadzona jest wyłącznie za gotówkę. Sprzedaż prowadzą bezpośrednio leśniczowie lub upoważnieni podleśniczowie na terenie, które obejmuje ich leśnictwo.

Numery telefonów do leśniczych:

Leśnictwo Samlino – 606870187

Leśnictwo Golczewo – 606870287

Leśnictwo Imno – 606870387

Leśnictwo Barnisławice – 606870487

Leśnictwo Błotno – 606870587

Leśnictwo Kartlewo – 606870687

Leśnictwo Moracz – 606870987

Leśnictwo Wiejkówko – 606871087

Leśnictwo Zabierzewo – 606872787

Leśnictwo Rokita – 606871787

Leśnictwo Przybiernów – 606874887

 

 

Możliwa do sprzedaży przez leśniczego ilość surowca jest ograniczona dla konkretnych sortymentów:

- S4 (opał) – 15 m³ dla jednego odbiorcy na kwartał

- S3 (żerdzie) – 10 m³ dla jednego odbiorcy na kwartał

- M2 (gałęziówka) – 20 m³ dla jednego odbiorcy na kwartał

Zakup większych niż powyższe ilości drewna może odbywać się jedynie za pisemną zgodą Nadleśniczego.

Nadleśnictwo nie organizuje transportu. Przewóz drewna jest organizowany i pokrywany przez kupującego.

Reklamacje dotyczące ilości i jakości zakupionego surowca należy składać na piśmie, dopuszcza się fax i mail, w terminie 7 dni od daty odbioru surowca.

Zareklamowana partia drewna powinna być zabezpieczona do czasu rozpatrzenia reklamacji przez komisję nadleśnictwa.

Nadleśnictwo rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

Zasady sprzedaży detalicznej w nadleśnictwie mogą ulec zmianie, w zależności od sytuacji na rynku surowca drzewnego.