Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Plan urządzania lasu stanowi podstawę prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w nadleśnictwie, przyjmując jako cel nadrzędny konieczność uwzględniania w niej różnych funkcji lasu. Operat urządzeniowy w Nadleśnictwie Rokita opracowany został na lata 2020-2029.

W skład planu urządzania lasu nadleśnictwa wchodzą:
1) dane inwentaryzacji lasu,
2) analiza gospodarki leśnej w minionym okresie,
3) program ochrony przyrody,
4) część planistyczna
Do głównych celów i zadań urządzania lasu należą;
- inwentaryzacja i ocena stanu lasu, w tym gleb, siedlisk i drzewostanów
- rozpoznanie walorów przyrodniczych
- rozpoznanie funkcji lasu w powiązaniu z zagospodarowaniem przestrzennym
- dokonanie podziału lasów - wg pełnionych funkcji i przyjętych celów gospodarowania - na gospodarstwa
- określenie długo- i średniookresowych hodowlanych i technicznych celów gospodarki leśnej dla urządzanego obiektu
- projektowanie pożądanej struktury gatunkowej, wiekowej i przestrzennej lasu
- ustalanie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego
- ustalenie zadań gospodarczych na dziesięciolecie i określenie sposobów ich realizacji
- ustalenie stref uszkodzeń lasu
- ustalenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej
- ustalenie kierunkowych zadań z zakresu gospodarki leśnej
- określenie potrzeb z zakresu remontów i budowy infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

Obowiązujący dla Nadleśnictwa Rokita plan urządzania lasu oraz plan ochrony przyrody można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Więcej danych o gospodarce leśnej znajduje się w planie urządzenia lasu (dostępnym w nadleśnictwie).