Wydawca treści Wydawca treści

hodowla

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych, pozwalających na spełnianie przez las podstawowych funkcji:

-funkcje biotyczne (środowiskotwórcze, ekologiczne i społeczne), w tej grupie funkcji wyróżnia się funkcje; klimatyczne, uzdrowiskowe, rekreacyjne, turystyczne, retencji, oczyszczania i dystrybucji wody itp.

- funkcje ochronne, wyróżnia się tu funkcje ochrony bioróżnorodności biologicznej, i bogactwa genetycznego, ochrony naturalnych warunków życia człowieka, ochrony krajobrazu naturalnego, ochrony wody przed zanieczyszczeniem, ochrony gleb przed erozją, ochrony środowiska przed; hałasem, wiatrem, zapyleniem, promieniowaniem, powodzią, lawinami, osuwiskami, przemieszczaniem się zanieczyszczeń (funkcja bariery fizycznej), funkcje obronne, funkcje ochrony prowadzenia prac badawczych, funkcje historyczne, kulturowe, estetyczne, duchowe itp.

- funkcje produkcyjne; produkcji biomasy i akumulacji energii, w tym produkcja drewna i użytków ubocznych. Zwierzyny, grzybów, owoców runa leśnego, ziół, choinek, stroiszu itp.

W zależności od roli jaką pełnią lasy wyróżnia się lasy ochronne i gospodarcze.

 

Nasiennictwo i selekcja

 

Gospodarka nasienna w lasach opiera się na bazach selekcji populacyjnej i indywidualnej, w skład której wchodzą:

- wyłączone drzewostany nasienne

- uprawy pochodne            

- gospodarcze drzewostany nasienne

- drzewostany zachowawcze

- drzewa doborowe

- plantacje nasienne

- plantacyjne uprawy nasienne

- plantacje zachowawcze

- archiwa klonów

      Nadleśnictwo Rokita posiada bogatą bazę nasienną, na którą składają się Gospodarcze Drzewostany Nasienne - 554 ha, Wyłączone Drzewostany Nasienne - 50 ha, w tym jeden z dwóch istniejących w Polsce WDN-ów jaworowych, o pow. 8,38 ha, WDN sosnowy, świerkowy oraz dębu bezszypułkowego, ponadto drzewa doborowe w ilości 131 szt., w tym Św - 41 szt., So - 24 szt., Jw. - 30 szt, Dbbsz. - 15 szt., Dbsz - 3 szt. Md - 4 szt., Dg - 14 szt. Na terenie nadleśnictwa znajdują się drzewostany zachowawcze 5,28 ha, w tym 191 letni drzewostan sosnowy w bardzo dobrej kondycji.

Dla najcenniejszych drzewostanów tworzy się bloki upraw pochodnych, wg stanu na 31.12.2005 r. w nadleśnictwie założono  138,5 ha upraw pochodnych.

 

Drzewa doborowe

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

              Daglezja zielona                                                                                                        Klon jawor

Nasiona zebrane zgodnie z zasadami nasiennictwa i selekcji wysiewane są na szkółce leśnej produkującej sadzonki na potrzeby własne nadleśnictwa oraz częściowo Nadleśnictwa Międzyzdroje.

Obecną szkółkę leśną utworzono w 1975 roku zamiast kilkunastu mniejszych szkółek. Powierzchnia manipulacyjna szkółki wynosi 10,68 ha.

Roczna produkcja sadzonek na szkółce wynosi ok. 2,5 mln sztuk 34 gatunków drzew i krzewów.

Produkcja sadzonek na szkółce leśnej skupia się przede wszystkim na gatunkach rodzimych, lasotwórczych takich jak:

 

 

 

 

       

 

sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski, jodła pospolita, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy, buk zwyczajny, klon pospolity, klon jawor, lipa drobnolistna, olsza czarna, brzoza brodawkowata, wiąz szypułkowy, grab pospolity i inne, w tym rosnącą doskonale na Pomorzu Zachodnim pochodzącą z Ameryki Płn. daglezję zieloną oraz liczne krzewy.

 

 

 

 

                         

 

W ramach prowadzonego projektu reintrodukcji cisa pospolitego (Taxus baccata) na szkółce leśnej produkuje się sadzonki cisa. Na zdjęciu dwuletnie sadzonki cisa pod cieniówką oraz sadzonki pięcioletnie. Ponadto produkowane są sadzonki innych rodzimych gatunków drzew i krzewów chronionych - jarzęba brekinii i woskownicy europejskiej.

 

Sadzonki cisa pospolitego, brekinii i woskownicy nie podlegają sprzedaży detalicznej w nadleśnictwie. Są to gatunki pod ochroną prawną i produkcja ich sadzonek wymaga stosownej zgody RDOŚ. Nadleśnictwo produkuje sadzonki cisa wyłącznie dla nadleśnictw z miejscowej RDLP na potrzeby realizacji programu cisowego.

Ponadto w niewielkich ilościach produkowane są gatunki obcego pochodzenia i ozdobne dla rynku detalicznego.

 

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną sadzonek w okresie wiosennym i jesiennym.

Telefony kontaktowe:

Leśniczy Szkółkarz – 608 439 546

Nadleśnictwo, Specjalista ds. Hodowli – 91 418-65-81 (wewnętrzny 332)

 

Odnowienia i zalesienia

 

Zalesienia – pojęcie dotyczy zalesiania gruntów porolnych i nieużytków

Odnowienia lasu – odnosi się do odnawiania powierzchni leśnych, odnowienia dzielimy na naturalne i sztuczne.

Poprawki, uzupełnienia i dolesienia są to prace mające na celu poprawę jakości hodowlanej, zwiększanie różnorodności gatunkowej oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych istniejących upraw, młodników i starszych drzewostanów.

 

 

 

 

 

        

 

fot. Odnowienia naturalne świerka

 

Zatwierdzone gospodarcze typy drzewostanów uwzględniają niepowtarzalność tutejszych bogatych siedlisk:

• BMw - 2 (SoSw)     

Św - 60%, So - 30%, Brz i inne - 10%

• BMw - l (ŚwSo)          

So - 40%, św - 40%, Dbs i inne - 20%

• Lśw - l (Bk)

Bk - 70%, Dbs - 20%, Md i inne - 10%

• Lśw - l (BkDb)

Dbs - 50%, Bk - 30%. Lp - 20%

• Lśw - l (JwDb)

Dbs - 50%, Jw. - 30, Bk i inne - 20%

• Lśw - 2 (JsDb)

Dbs - 60%, Js - 30%, ¦w i inne - 10%

• Lw - (JsDb)

Dbs - 50%, Js - 30%, Wz i inne - 20%    

• Lw - (Db)

Dbs - 80%, Js i inne - 20%

• LMśw (BkSo)    

So - 50%, Bk - 30%. Dbs i inne - 20%

• LMśw (SoBk)

Bk - 50%, So - 30%. Dbs i inne - 20%      

• LMśw (DbSo)

So - 50%, Dbs - 30%. ¦w i inne - 20%

• LMw (Sośw)

św - 50%, So - 30%. Dbs i inne - 20%

• LMw (SoDb)

Dbs - 50%, So - 30%. ¦w i inne - 20%

• LMw (śwDb)     

Db - 50%, So - 30%. Jw i inne - 20%  

 

 

 Od 1990 roku nadleśnictwo zalesiło ponad  600 ha gruntów porolnych. Od 1987 roku nadleśnictwo przystąpiło do kompleksowych podsadzeń produkcyjnych drzewostanów sosnowych II klasy wieku bukiem i od tego roku zostało posadzonych 1460 ha. 

 

Przeciętne roczne zadania nadleśnictwa wynoszą:                                

Odnowienia –  130,5 ha

Zalesienia – 16,3 ha

Podsadzenia produkcyjne – 39,7 ha

Poprawki – 30,6 ha

Drzewostan bukowy jesienią.

 

  Pielęgnowanie lasu:

 

Pielęgnowanie lasu obejmuje całość czynności gospodarczych związanych z pielęgnowaniem drzewostanu i siedliska, dla utrzymania lub poprawy stabilności mechanicznej drzewostanu i sprawności siedliska, uzyskania wysokiej produkcji surowca drzewnego możliwie najlepszej jakości – przy zachowaniu naturalnej bioróżnorodności biologicznej lasu i jego pozaprodukcyjnych funkcji.

Przeciętne roczne zadania z zakresu pielęgnacji lasu w nadleśnictwie przedstawiają się następująco:

Pielęgnacje gleby – 188, 4 ha

Czyszczenia wczesne –  143,4 ha

Czyszczenia późne – 99,6 ha

Trzebieże wczesne – 478 ha

Trzebieże późne – 938,5 ha

Melioracje agrotechniczne – 103,3 ha

 

 

 

 

 

 

    

 Fot. Melioracje agrotechniczne – rozdrabniania gałęzi na zrębie – przygotowanie powierzchni pod zalesienia.