Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN MIEJSC BIWAKOWANIA NADLEŚICTWA ROKITA

REGULAMIN MIEJSCA BIWAKOWANIA NADLEŚNICTWA ROKITA

 1. Regulamin miejsca biwakowania określa warunki korzystania z gruntów przeznaczonych na ten cel zarządzanych przez Nadleśnictwo Rokita.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca biwakowania akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Miejsce biwakowania jest dostępne dla niekomercyjnego ruchu turystyczno-rekreacyjnego w okresie 1 maja – 30 września.
 4. Udostępniony teren nie jest objęty monitoringiem całodobowym wobec powyższego Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób z niego korzystających.
 5. Podczas wykonywania ruchu pojazdem na terenie miejsca biwakowania należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h.
 6. Osoby korzystające z miejsca biwakowania zobowiązane są do:
 1. utrzymywania porządku na terenie oraz w obszarach przyległych, nie uszkadzania i nie wycinania drzew i krzewów rosnących na udostępnionym terenie oraz do przestrzegania przepisów wskazanych w art 30 ustawy
  o lasach;
 2. przestrzegania czasu ciszy nocnej obowiązującej od godz. 2200 do godz. 700;
 3. niewnoszenia i niespożywania na terenie jakichkolwiek środków odurzających;
 4. przestrzegania informacji zawartych na znakach i tablicach znajdujących się na udostępnionym terenie;
 5. korzystania z terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi;
 6. odpowiedniego zabezpieczenia posiadanego mienia w tym wartościowych przedmiotów osobistych.
 1. Osobom korzystającym z miejsca biwakowania zabrania się:
 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu w tym: mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
 2. zaśmiecania terenu;
 3. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu biwakowania;
 4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca biwakowania;
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych pożarowych;
 6. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej;
 7. korzystania z ognia otwartego poza miejscem do tego wyznaczonym oraz bez wcześniejszego poinformowania i zgody nadleśnictwa.
 1. Nadleśnictwo może wprowadzić dodatkowe obostrzenia dla uczestników korzystających z miejsca biwakowania jeśli uzna to za konieczne dla realizacji celów bezpieczeństwa.
 2. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobach lub w mieniu jakie mogą powstać w czasie korzystania z miejsca biwakowania (w tym za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, oraz oddziaływania flory i fauny leśnej).
 3. Zwierzęta domowe na miejscu biwakowania winny przebywać na uwięzi lub
  w kagańcach oraz posiadać aktualne szczepienia. Nieczystości winny być niezwłocznie usunięte.
 4. Zgodę na biwakowanie oraz rozpalenie ogniska w miejscu do tego przeznaczonym wydaje pracownik upoważniony przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita w dni powszednie w godzinach 7-15.
 5. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze będącej własnością Nadleśnictwa odpowiedzialność ponosi osoba, która tę szkodę wyrządziła.
 6. Osoby przebywające na udostępnionym terenie są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Służby Leśnej lub innych pracowników nadleśnictwa jeśli dotyczą one powstałych naruszeń porządku lub bezpieczeństwa.
 7. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita.
 8. Zapytania, uwagi i wnioski można składać pod adresem e-mail rokita@szczecin.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu 91 418 65 81
 9. W przypadku powstałego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby oraz Nadleśnictwo Rokita.

 Wykaz ważnych telefonów:

 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
 • STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
 • POLICJA 997 lub 112
 • Nadleśnictwo Rokita tel. +48 91 418 65 81