Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przetargi poniżej progu PZP, dzierżawy


Zamówienia publiczne Nadleśnictwa Rokita publikowane są na stronie:

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictworokita

Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w trybie art. 38 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Nadleśnictwo Rokita zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntów rolnych.
Dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się w załącznikach umieszczonych na dole strony.

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - „Wykonanie usług z zakresu wycinki drzew i krzewów na terenie Nadleśnictwa Rokita, Leśnictwo Wiejkówko, w związku z budową odcinka drogi S-3 na odcinku Świnoujście – Troszyn (odcinek 2 – Dargobądz – Troszyn)”

Informacja o unieważnieniu postępowania:

W terminie przewidzianym w Zaproszeniu do składania ofert wpłynęła jedna oferta:

Usługi Leśne

Sławomir Wawrzycki

Ul. Chrobrego 26

72-110 Przybiernów

NIP: 856-140-40-87

e-mail: wawrzyckislawomir@gmail.com

49 480,00 zł netto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100),         

53 438,40 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 40/100 )

Oferta, która wpłynęła do postępowania przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym Komisja proponuje unieważnić postępowanie.

 

Nadleśnictwo Rokita zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

 

„Wykonanie usług z zakresu wycinki drzew i krzewów na terenie Nadleśnictwa Rokita, Leśnictwo Wiejkówko, w związku z budową odcinka drogi S-3 na odcinku Świnoujście – Troszyn (odcinek 2 – Dargobądz – Troszyn)”

 

 

Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września  2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) poniżej kwoty 130 000 pln.

 

Dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się w załącznikach umieszczonych na dole strony.


Zaproszenie do składania ofert - Rozbióka budynku gospodarczego w miescowości Rokita 2, 72-110 Przybiernów

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nadleśnictwo Rokita zaprasza do składania ofert na zadanie:

"Rozbiórka budunku gospodarczego w miejscowości Rokita 2, 72-110 Przybiernów"

Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 1129 z późn. zm.) poniżej kwoty 130 000 pln.

 

Dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się w załącznikach umieszczonych na dole strony.

 

 

 INFORMACJA o WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 29 844,86 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 86/100)

W terminie przewidzianym w Zaproszeniu do składania ofert wpłynęły następujące oferty:

  1. Krzysztof Cieślak

Ul. Stary Tartak 20/3

72-410 Golczewo,

Tel. 606-147-812

NIP 8571061213

Wartość złożonej oferty:

28 800,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset  złotych 00/100),

35 424,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 40/100 )

VAT 23 % w wysokości 6 624,00 zł

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i nie podlega odrzuceniu. Kwota jaką Wykonawca zaoferował mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

  1. „FIOD BUD” Bartosz Fiedorowicz”

Kłodzino 13

72-410 Golczewo

NIP: 9860256502

REGON: 389261727

 

Wartość złożonej oferty:

30 500,00 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100),         

30 500,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100),         

 

Oferta przekracza wartość, jaką Zamawiający przeznaczył do realizacji zamówienia.

 

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez p. Krzysztofa Cieślaka, ul. Stary Tartak 20/3, 72-410 Golczewo. 

 

 


Zaproszenie do składania ofert - Rozbióka budynku gospodarczego w miescowości Rokita 2, 72-110 Przybiernów

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nadleśnictwo Rokita zaprasza do składania ofert na zadanie:

"Rozbiórka budunku gospodarczego w miejscowości Rokita 2, 72-110 Przybiernów"

Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 1129 z późn. zm.) poniżej kwoty 130 000 pln.

 

Dokumentacja dostycząca postępowania znajduje się w załącznikach umieszczonych na dole strony.

 

 

 


Zaproszenie do składania ofert - Budowa wiaty drewnianej na drewno opałowe w osadzie Leśniczówki Leśnictwa Golczewo - II postępowanie - Powiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Nadleśnictwo Rokita niniejszym informuje, że w postępowaniu w trybie "Zaproszenia do składania ofert" na zadanie pn.:

"Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe w osadzie Leśniczówki Leśnictwa Golczewo, Sosnowice 5, 72-410 Golczewo - II postępowanie"

postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 wrześnica 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 i 1598 z  późniejszymi zmianami - zamówienie poniżej kwoty 130 000 PLN).

Wybrano ofertę firmy:

Krzysztof Cieślak

ul. Stary Tartak 20/3

72-410 Golczewo

NIP 8571061213

Wartość złożonej oferty:

12 850,00 zł (słownie:dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

15 805,50 zł brutto (słownie piętnaście tysięcy osiemset pięć złotych 50/100).

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

"Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe w osadzie Leśniczówki Leśnictwa Golczewo,

Sosnowice 5, 72-410 Golczewo - II postępowanie"

 

W terminie przewidzianym w Zaproszeniu do składania ofert wpłynęły 3 oferty od następujących Wykonawców:

 

1. Krzysztof Cieślak

ul. Stary Tartak 20/3

72-410 Golczewo

NIP: 8571061213

Wartość złożonej oferty:

12 850,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),

15 805,50 zł brutto (słownie: pietnaście tysięcy osiemset pięć złotych 50/100).

 

2. DAREK Firma Ogólnobudowlana

Dariusz Wywioł

ul. Bolesława Chrobrego 6

72-110 Przybiernów

NIP: 856665669

Wartość złożonej oferty:

12 900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100),

15 867,00 zł (słownie: pietnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).

 

3. FIRMA SPOINA

Czesława Naumienko

Ul. Szkolna 16 A

72-410 Golczewo

NIP: 9860071694

Wartość złożonej oferty:

12 900,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złoych 00/100 netto),

12 900, 00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 netto).

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nadleśnictwo Rokita zaprasza do składania ofert na zadanie:

"Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe w osadzie Leśniczówki Leśnictwa Golczewo, Sosnowice 5, 72-410 Golczewo - II postępowanie"

Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  z późn. zm.) poniżej kwoty 130 000 pln.

 

Dokumentacja dostycząca postępowania znajduje się w załącznikach umieszczonych na dole strony.

 

 

 


Zaproszenie do składania ofert - Budowa wiaty drewnianej na drewno opałowe w osadzie Leśniczówki Leśnictwa Golczewo - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nadleśnictwo Rokita zaprasza do składania ofert na zadanie:

"Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe w osadzie Leśniczówki Leśnictwa Golczewo, Sosnowice 5, 72-410 Golczewo"

Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  z późn. zm.) poniżej kwoty 130 000 pln.

 

Dokumentacja dostycząca postępowania znajduje się w załącznikach umieszczonych na dole strony.

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: „Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe w osadzie Leśniczówki Leśnictwa Golczewo, Sosnowice 5, 72-410 Golczewo”

Postępowanie prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita nr 02/2021 (SA.0210.2.2.2021) z dnia 13.01.2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Rokita. Postępowanie prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej poniżej 130 000 PLN.

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rokita informuje, że postępowanie pn. „Budowa drewnianej wiaty na drewno opałowe w osadzie Leśniczówki Leśnictwa Golczewo, Sosnowice 5, 72-410 Golczewo” zostało unieważnione z powodu przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył do sfinansowania zamówienia.

 


Zaproszenie do składania ofert - Naprawa drogi w Leśnictwie Imno na odcinku 700 m b.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Nadleśnictwo Rokita niniejszym informuję, że w postępowaniu w trybie "Zaproszenia do składania ofert" na zadanie pn.:

"Naprawa istniejącej drogi leśnej w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Imno, oddział 210, 239 i 237 na odcinku 700 m b."

(postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r., -Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami - zamówienie poniżej kwoty 130 000 pln)

Wybrano ofertę firmy:

Prace Ziemne Sławomir Liszewski
ul. Wojska Polskiego 23,
72-310 Płoty
praceziemne.liszewski@gmail.com
NIP: 8571774839
REGON:812538120

Wartość złożonej oferty:
98 927,50 zł netto
(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych
50/100),
podatek VAT w wysokości 23%, tj. 22 753,33 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 33/100)
121 680,83 zł brutto
(słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 83/100)

 

Nadleśnictwo Rokita zaprasza do składania ofert na zadanie:

"Naprawa istniejącej drogi leśnej w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Imno, oddział 210, 239 i 237 na odcinku 700 m b."

(postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami - zamówienie poniżej kwoty 130 000 PLN)